แผนการดำเนินงานของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)