19 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมทัศนศึกษา

19 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน

20190719